Oświadczenie o ochronie prywatności

Bardzo dziękujemy za zainteresowanie naszą firmą. Ochrona danych jest szczególnie ważna dla zarządzania DK-Monteurzimmer. Strony internetowe DK-Monteurzimmer mogą być używane bez podawania danych osobowych. Jeśli jednak osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać ze specjalnych usług naszej firmy za pośrednictwem naszej strony internetowej, przetwarzanie danych osobowych może być konieczne. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych jest konieczne i nie ma podstawy prawnej do takiego przetwarzania, z reguły uzyskujemy zgodę osoby zainteresowanej.

Przetwarzanie danych osobowych, takich jak imię i nazwisko, adres, adres e-mail lub numer telefonu osoby, której dane dotyczą, odbywa się zawsze zgodnie z podstawowymi przepisami o ochronie danych oraz zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych obowiązującymi w poszczególnych krajach w odniesieniu do sal konferencyjnych DK. Za pomocą niniejszej polityki prywatności nasza firma pragnie poinformować opinię publiczną o charakterze, zakresie i celu zbieranych, wykorzystywanych i przetwarzanych przez nas danych osobowych. Ponadto osoby, których dane dotyczą, są informowane o swoich prawach poprzez niniejsze oświadczenie o ochronie danych.

DK-Monteurzimmer, jako osoba odpowiedzialna za przetwarzanie danych, wdrożyła liczne środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia jak najpełniejszej ochrony danych osobowych przetwarzanych za pośrednictwem tej strony internetowej. Niemniej jednak transmisja danych przez Internet może mieć w zasadzie luki bezpieczeństwa, tak że nie można zagwarantować absolutnej ochrony. Z tego powodu każda zainteresowana osoba może przekazywać nam dane osobowe w inny sposób, np. telefonicznie.

1. Definicje

Polityka prywatności DK-Monteurzimmer opiera się na pojęciach stosowanych przez dyrektywę europejską i rozporządzenie Dawcy przy przyjmowaniu podstawowego rozporządzenia o ochronie danych (DS-GVO). Nasza polityka prywatności powinna być łatwa do przeczytania i zrozumienia zarówno dla społeczeństwa, jak i dla naszych klientów i partnerów biznesowych. Aby to zagwarantować, chcielibyśmy wcześniej wyjaśnić zastosowane terminy.

W niniejszym oświadczeniu o prywatności używamy między innymi następujących terminów:

 • a) dane osobowe

  Dane osobowe to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej (zwanej dalej „osobą, której dane dotyczą”). Osobę fizyczną uznaje się za możliwą do zidentyfikowania, jeżeli można ją zidentyfikować bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności przez odniesienie do identyfikatora, takiego jak nazwisko, numer identyfikacyjny, dane dotyczące lokalizacji, identyfikator internetowy lub co najmniej jedną konkretną cechę wyrażającą tożsamość fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychologiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tej osoby fizycznej.

 • b) osoba zainteresowana

  Podmiot danych oznacza każdą zidentyfikowaną lub możliwą do zidentyfikowania osobę fizyczną, której dane osobowe są przetwarzane przez administratora danych.

 • c) Przetwarzanie oraz

  Przetwarzanie” oznacza każdą operację lub zestaw operacji, które są przeprowadzane z wykorzystaniem lub bez wykorzystania procesów zautomatyzowanych i które odnoszą się do danych osobowych, takich jak gromadzenie, zapisywanie, porządkowanie, sortowanie, przechowywanie, adaptacja lub zmiana, odzyskiwanie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie przez przekazanie, rozpowszechnianie lub udostępnianie w inny sposób, zestawianie lub kojarzenie, kwalifikowanie, usuwanie lub niszczenie.

 • d) Ograniczenie przetwarzania

  Ograniczeniem przetwarzania jest znakowanie przechowywanych danych osobowych w celu ograniczenia ich przetwarzania w przyszłości.

 • e) Profilowanie

  Profilowanie to zautomatyzowane przetwarzanie danych osobowych, polegające na wykorzystaniu tych danych osobowych do oceny niektórych aspektów osobistych odnoszących się do osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub przewidywania aspektów związanych z wykonywaniem pracy, sytuacją ekonomiczną, zdrowiem, preferencjami osobistymi, interesami, wiarygodnością, postępowaniem, miejscem pobytu lub przemieszczania się tej osoby fizycznej.

 • f) Pseudonimizacja

  Pseudonimizacja oznacza przetwarzanie danych osobowych w taki sposób, że danych osobowych nie można już przyporządkować konkretnemu podmiotowi danych bez dostarczenia dodatkowych informacji, pod warunkiem że takie dodatkowe informacje są przechowywane oddzielnie i podlegają środkom technicznym i organizacyjnym zapewniającym, że dane osobowe nie są przyporządkowane zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej.

 • g) Osoba odpowiedzialna za przetwarzanie lub osoba odpowiedzialna za przetwarzanie

  Administratorem danych lub administratorem danych jest osoba fizyczna lub prawna, władza publiczna, agencja lub inny organ, który samodzielnie lub wspólnie z innymi określa cele i sposoby przetwarzania danych osobowych. W przypadku gdy cele i środki takiego przetwarzania są określone w prawie Unii lub w prawie państw członkowskich, administrator lub administratorzy mogą zostać wyznaczeni zgodnie z prawem Unii lub prawem państw członkowskich na podstawie określonych kryteriów.

 • h) Przetwórcy

  Przetwarzającym jest osoba fizyczna lub prawna, władza publiczna, agencja lub inny organ, który przetwarza dane osobowe w imieniu administratora danych.

 • i) Odbiorniki

  Odbiorcą jest osoba fizyczna lub prawna, władza publiczna, agencja lub inny organ, któremu ujawniane są dane osobowe, niezależnie od tego, czy osoba ta jest osobą trzecią, czy nie. Jednakże organy, które mogą otrzymywać dane osobowe w kontekście szczególnego mandatu dochodzeniowego na mocy prawa Unii lub prawa państw członkowskich, nie są uważane za odbiorców.

 • j) Tercja

  Osoba trzecia oznacza każdą osobę fizyczną lub prawną, władzę publiczną, agencję lub organ inny niż podmiot danych, administrator danych, podmiot przetwarzający i osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych na bezpośrednią odpowiedzialność administratora danych lub podmiotu przetwarzającego.

 • k) Przyzwolenie

  Zgoda oznacza dobrowolne, świadome i jednoznaczne wyrażenie woli osoby, której dane dotyczą, w konkretnym przypadku w formie oświadczenia lub innego jednoznacznego aktu potwierdzającego, wskazującego, że wyraża ona zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych.

2. Nazwę i adres kontrolera

Osobą odpowiedzialną w rozumieniu rozporządzenia podstawowego o ochronie danych, innych przepisów o ochronie danych mających zastosowanie w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz innych przepisów o charakterze ochrony danych jest Komisarz Ochrony Danych:

DK-Monteurzimmer

Dr. C. Otto Str. 64

44879 Bochum

Deutschland

Tel.: 0173 58 84 009

E-Mail: dr.kleemann@arcor.de

Website: www.dk-monteurzimmer.de

3. Gromadzenie danych ogólnych i informacji

Strona DK-Monteurzimmer gromadzi szereg ogólnych danych i informacji za każdym razem, gdy strona internetowa jest dostępna dla osoby, której dane dotyczą, lub automatycznego systemu. Te ogólne dane i informacje są przechowywane w plikach dziennika serwera. Można rejestrować (1) typy i wersje przeglądarek, (2) system operacyjny używany przez system dostępu, (3) stronę internetową, z której system dostępu uzyskuje dostęp do naszej strony internetowej (tzw. referrer), (4) podstrony, do których dostęp uzyskuje się poprzez system dostępu na naszej stronie internetowej, (5) data i godzina dostępu do strony internetowej, (6) adres protokołu internetowego (adres IP), (7) dostawca usług internetowych systemu dostępu oraz (8) inne podobne dane i informacje wykorzystywane do zapobiegania zagrożeniom w przypadku ataku na nasze systemy informatyczne.

Korzystając z tych ogólnych danych i informacji DK-Monteurzimmer nie wyciąga żadnych wniosków na temat danej osoby. Informacje te są potrzebne (1) do prawidłowego dostarczenia treści naszej strony internetowej, (2) do optymalizacji treści i reklamy naszej strony internetowej, (3) do zapewnienia długoterminowej funkcjonalności naszych systemów informatycznych i technologii naszej strony internetowej oraz (4) do zapewnienia organom ścigania informacji niezbędnych do egzekwowania prawa w przypadku ataku cybernetycznego. Te anonimowe dane i informacje są zatem oceniane przez DK-Monteurzimmer zarówno statystycznie, jak i w celu zwiększenia ochrony danych i bezpieczeństwa danych w naszej firmie, aby ostatecznie zapewnić optymalny poziom ochrony przetwarzanych przez nas danych osobowych. Anonimowe dane z plików dziennika serwera są przechowywane oddzielnie od wszystkich danych osobowych dostarczonych przez daną osobę.

4. Rutynowe usuwanie i blokowanie danych osobowych

Administrator danych przetwarza i przechowuje dane osobowe podmiotu danych jedynie przez okres niezbędny do osiągnięcia celu przechowywania danych lub, jeżeli jest to przewidziane w dyrektywie europejskiej i przepisach wykonawczych lub przez innego prawodawcę w przepisach ustawowych lub wykonawczych, którym podlega administrator danych.

Jeżeli cel przechowywania danych nie ma już zastosowania lub jeżeli wygasa okres przechowywania danych przewidziany w dyrektywie i rozporządzeniu europejskim lub przez innego właściwego prawodawcę, dane osobowe są rutynowo blokowane lub usuwane zgodnie z przepisami ustawowymi.

5. Prawa osoby, której dane dotyczą

 • a) Prawo do potwierdzenia

  Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo do uzyskania od administratora danych potwierdzenia, czy dotyczące jej dane osobowe są przetwarzane. Jeśli osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać z tego prawa do potwierdzenia, może w każdej chwili skontaktować się z pracownikiem kontrolera.

 • b) Prawo dostępu

  Każda osoba, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych, ma prawo, zgodnie z dyrektywą europejską i rozporządzeniem europejskim, do bezpłatnego uzyskania w dowolnym momencie od administratora danych informacji na temat danych osobowych jej dotyczących, które zostały zapisane, oraz kopii tych informacji. Ponadto prawodawca europejski przekazał osobie, której dane dotyczą, następujące informacje:

  • celów przetwarzania
  • kategorie przetwarzanych danych osobowych
  • odbiorców lub kategorii odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności odbiorców w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych
  • jeśli to możliwe, planowany okres przechowywania danych osobowych lub, jeśli nie jest to możliwe, kryteria określania tego okresuistnienia prawa do sprostowania lub usunięcia danych osobowych, które go dotyczą, lub do ograniczenia przetwarzania danych przez administratora danych lub prawa do sprzeciwu wobec takiego przetwarzania
   istnienie prawa do odwołania się do organu nadzorczego
  • jeżeli dane osobowe nie są zbierane od osoby, której dane dotyczą: Wszystkie dostępne informacje na temat pochodzenia danych
  • istnienie zautomatyzowanego procesu decyzyjnego, w tym profilowania, zgodnie z art. 22 ust. 1 i 4 rozporządzenia w sprawie wyłączeń grupowych DS oraz, przynajmniej w tych przypadkach, istotnych informacji dotyczących logiki, zakresu i zamierzonych skutków takiego przetwarzania dla podmiotu danych

  Osoba, której dane dotyczą, ma również prawo wiedzieć, czy dane osobowe zostały przekazane do kraju trzeciego czy do organizacji międzynarodowej. W takim przypadku osoba, której dane dotyczą, ma również prawo do uzyskania informacji na temat odpowiednich zabezpieczeń w związku z transferem.

  Jeżeli osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać z tego prawa dostępu, może w każdej chwili skontaktować się z pracownikiem administratora danych.

 • c) Prawo do sprostowania

  Każda osoba, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych, ma prawo, zgodnie z dyrektywą europejską i rozporządzeniem europejskim, do niezwłocznego żądania poprawienia nieprawidłowych danych osobowych jej dotyczących. Ponadto osoba, której dane dotyczą, ma prawo, biorąc pod uwagę cele przetwarzania, do żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym za pomocą dodatkowego oświadczenia.

  Jeżeli osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać z tego prawa do sprostowania, może w każdej chwili skontaktować się z pracownikiem administratora danych.

 • d) Prawo do usunięcia (prawo do bycia zapomnianym)

  Każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane, ma prawo, zgodnie z dyrektywą i rozporządzeniem europejskim, zażądać od administratora danych niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych, które podlegają jednemu z poniższych warunków i w zakresie, w jakim przetwarzanie to nie jest konieczne:

  • Dane osobowe zostały zebrane do takich celów lub przetworzone w inny sposób, dla którego nie są już potrzebne.Osoba, której dotyczą dane, wycofuje swoją zgodę, na podstawie której przetwarzanie zostało oparte na mocy art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia w sprawie wyłączeń grupowych DS lub art. 9 ust. 2 lit. a) rozporządzenia w sprawie wyłączeń grupowych DS i nie istnieje żadna inna podstawa prawna przetwarzania.
   Podmiot danych sprzeciwia się przetwarzaniu na mocy art. 21 ust. 1 rozporządzenia w sprawie wyłączeń grupowych na mocy DS i nie ma nadrzędnych uzasadnionych powodów przetwarzania lub podmiot danych sprzeciwia się przetwarzaniu na mocy art. 21 ust. 2 DS Block Exemption Regulation.
   Dane osobowe zostały przetworzone niezgodnie z prawem.
   Usunięcie danych osobowych jest konieczne w celu wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z prawa Unii lub prawa państw członkowskich, któremu podlega administrator danych.
   Dane osobowe zostały zebrane w związku z usługami społeczeństwa informacyjnego oferowanymi zgodnie z art. 8 ust. 1 DS-GVO.

  Jeśli jeden z powyższych powodów ma zastosowanie i osoba, której dane dotyczą, chce usunąć dane osobowe przechowywane w DK-Monteurzimmer, może w każdej chwili skontaktować się z pracownikiem administratora danych. Pracownik DK-Monteurzimmer zadba o to, aby wniosek o usunięcie został niezwłocznie rozpatrzony.

  Jeżeli dane osobowe zostały upublicznione przez DK-Monteurzimmer i jeżeli nasza firma jest zobowiązana do usunięcia danych osobowych jako osoby odpowiedzialnej zgodnie z art. 17 ust. 1 DS-GVO, DK-Monteurzimmer podejmie odpowiednie środki, w tym środki techniczne, biorąc pod uwagę dostępną technologię i koszty wdrożenia, w celu poinformowania innych osób odpowiedzialnych za przetwarzanie danych osobowych, które przetwarzają opublikowane dane osobowe, że osoba, której dane dotyczą, poprosiła inne osoby odpowiedzialne za przetwarzanie danych, aby usunęły wszystkie odnośniki do tych danych osobowych, lub aby usunęły one wszystkie ich kopie lub replikacje, o ile przetwarzanie tych danych osobowych nie jest konieczne. Pracownik DK-Monteurzimmer podejmie niezbędne kroki w indywidualnych przypadkach.

 • e) Prawo do ograniczenia przetwarzania

  Każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane, ma prawo, zgodnie z dyrektywą i rozporządzeniem europejskim, zwrócić się do administratora danych o ograniczenie przetwarzania, jeżeli spełniony jest jeden z poniższych warunków:

  • Dokładność danych osobowych jest kwestionowana przez osobę, której dane dotyczą, przez okres czasu, który pozwala administratorowi danych na weryfikację dokładności danych osobowych.Przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, osoba, której dane dotyczą, odmawia usunięcia danych osobowych i zamiast tego żąda ograniczenia wykorzystania danych osobowych.
   Administrator danych nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych.
   Osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania zgodnie z art. 21 ust. 1 DS-GVO i nie jest jeszcze jasne, czy uzasadnione przyczyny administratora danych przeważają nad powodami osoby, której dane dotyczą.

  Jeżeli jeden z powyższych warunków jest spełniony i osoba, której dane dotyczą, chce zażądać ograniczenia danych osobowych przechowywanych w DK-Monteurzimmer, może w każdej chwili skontaktować się w tym celu z pracownikiem administratora danych. Pracownik DK-Monteurzimmer rozpocznie ograniczenie przetwarzania.

 • f) Prawo do przenoszenia danych

  Każdy podmiot danych biorący udział w przetwarzaniu danych osobowych ma prawo, na mocy dyrektywy i rozporządzenia europejskiego, do uzyskania dotyczących go danych osobowych, które zostały przekazane przez podmiot danych administratorowi w ustrukturyzowanym, wspólnym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie. Ma również prawo do przekazywania takich danych innemu administratorowi bez ingerencji administratora, któremu przekazano dane osobowe, pod warunkiem że przetwarzanie opiera się na zgodzie, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia w sprawie wyłączeń grupowych na mocy porozumień DS lub art. 9 ust. 2 lit. a) rozporządzenia w sprawie wyłączeń grupowych na mocy porozumień DS lub na umowie, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia w sprawie wyłączeń grupowych na mocy porozumień DS, a także pod warunkiem, że przetwarzanie danych odbywa się w sposób zautomatyzowany, pod warunkiem, że przetwarzanie danych nie jest konieczne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach wykonywania organu władzy publicznej powierzonego administratorowi.

  Ponadto, korzystając z prawa do możliwości przekazania danych zgodnie z art. 20 ust. 1 DS-GVO, osoba, której dane dotyczą, ma prawo do uzyskania przekazania danych osobowych bezpośrednio od jednej osoby odpowiedzialnej do drugiej osoby odpowiedzialnej, o ile jest to technicznie wykonalne i o ile nie narusza to praw i wolności innych osób.

  W celu dochodzenia prawa do przenoszenia danych, osoba zainteresowana może w każdej chwili skontaktować się z pracownikiem DK-Monteurzimmer.

 • g) Prawo do sprzeciwu

  Każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane, ma prawo, zgodnie z dyrektywą europejską i rozporządzeniem wykonawczym, w każdej chwili sprzeciwić się przetwarzaniu dotyczących jej danych osobowych z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) rozporządzenia o wyłączeniach grupowych DS. Dotyczy to również profilowania w oparciu o te przepisy.

  DK-Monteurzimmer nie będzie już przetwarzać danych osobowych w przypadku sprzeciwu, chyba że będziemy w stanie udowodnić istotne podstawy do przetwarzania danych godnych ochrony, które przeważają nad interesami, prawami i wolnościami danej osoby, lub przetwarzanie służy dochodzeniu, wykonywaniu lub obronie roszczeń prawnych.

  Jeżeli DK-Monteurzimmer przetwarza dane osobowe w celu przeprowadzenia bezpośredniej reklamy, osoba zainteresowana ma prawo w każdej chwili sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych do celów takiej reklamy. Dotyczy to również profilowania, o ile jest ono związane z takim bezpośrednim marketingiem. Jeśli osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się przetwarzaniu danych do celów marketingu bezpośredniego przez DK-Monteurzimmer, DK-Monteurzimmer nie będzie już przetwarzać danych osobowych do tych celów.

  Ponadto osoba, której dane dotyczą, ma prawo sprzeciwić się przetwarzaniu dotyczących jej danych osobowych przez DK-Monteurzimmer do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych zgodnie z art. 89 ust. 1 DS-GVO z powodów wynikających z jej szczególnej sytuacji, chyba że przetwarzanie takie jest konieczne do wykonania zadania w interesie publicznym.

  W celu skorzystania z prawa do odwołania osoba zainteresowana może skontaktować się bezpośrednio z każdym pracownikiem DK Assembly Room lub innym pracownikiem. Osoba, której dotyczą dane, ma również prawo do swobodnego korzystania ze swojego prawa sprzeciwu w odniesieniu do korzystania z usług społeczeństwa informacyjnego, niezależnie od dyrektywy 2002/58/WE, za pomocą zautomatyzowanych procedur wykorzystujących specyfikacje techniczne.

 • h) Automatyczne podejmowanie decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowanie

  Każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane, ma prawo na mocy dyrektywy i rozporządzenia europejskiego nie podlegać decyzji opartej wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu danych osobowych, w tym profilowaniu, które w podobny sposób wywiera na nią skutki prawne lub ma na nią znaczący wpływ, pod warunkiem że decyzja (1) nie jest konieczna do zawarcia lub wykonania umowy między podmiotem danych a administratorem danych lub (2) jest dozwolona na mocy prawa Unii lub prawa krajowego lub państw członkowskich, którym podlega administrator danych i która przewiduje odpowiednie środki ochrony praw i wolności oraz uzasadnionych interesów podmiotu danych, lub (3) jest podejmowana za wyraźną zgodą podmiotu danych.

  Jeżeli decyzja (1) jest konieczna do zawarcia lub wykonania umowy między osobą, której dane dotyczą, a administratorem danych, lub (2) jest podjęta za wyraźną zgodą osoby, której dane dotyczą, DK-Monteurzimmer podejmuje odpowiednie środki w celu ochrony praw i wolności oraz uzasadnionych interesów osoby, której dane dotyczą, w tym przynajmniej prawa do interwencji administratora danych, do przedstawienia swojego punktu widzenia i do zakwestionowania tej decyzji.

  Jeżeli osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać z praw związanych z automatycznymi decyzjami, może to zrobić w dowolnym momencie kontaktując się z pracownikiem administratora danych.

 • i) Prawo do odwołania zgody na mocy prawa o ochronie danych

  Każda osoba, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych, ma prawo, przyznane przez dyrektywę europejską i organ regulacyjny, do cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych osobowych.

  Jeżeli osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać z prawa do wycofania zgody, może to zrobić w dowolnym momencie kontaktując się z pracownikiem administratora danych.

6. Polityka prywatności w zakresie korzystania z Facebooka

Der für die Verarbeitung Verantwortliche hat auf dieser Internetseite Komponenten des Unternehmens Facebook integriert. Facebook ist ein soziales Netzwerk.

Ein soziales Netzwerk ist ein im Internet betriebener sozialer Treffpunkt, eine Online-Gemeinschaft, die es den Nutzern in der Regel ermöglicht, untereinander zu kommunizieren und im virtuellen Raum zu interagieren. Ein soziales Netzwerk kann als Plattform zum Austausch von Meinungen und Erfahrungen dienen oder ermöglicht es der Internetgemeinschaft, persönliche oder unternehmensbezogene Informationen bereitzustellen. Facebook ermöglicht den Nutzern des sozialen Netzwerkes unter anderem die Erstellung von privaten Profilen, den Upload von Fotos und eine Vernetzung über Freundschaftsanfragen.

Operatorem Facebooka jest Facebook, Inc. 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA. Jeśli osoba, której dane dotyczą, mieszka poza USA lub Kanadą, administratorem danych do przetwarzania danych osobowych jest Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia.

Za każdym razem, gdy jedna z poszczególnych stron tej strony internetowej jest odwiedzana, która jest obsługiwana przez kontroler danych i na której zintegrowany jest komponent Facebook (wtyczka Facebooka), przeglądarka internetowa w systemie informatycznym danej osoby jest automatycznie proszona przez odpowiedni komponent Facebook o pobranie reprezentacji odpowiedniego komponentu Facebook z Facebooka. Pełny przegląd wszystkich wtyczek Facebooka można znaleźć na stronie https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=de_DE. W ramach tego procesu technicznego Facebook uzyskuje informacje o tym, która podstrona naszej strony jest odwiedzana przez daną osobę.

Jeśli dana osoba jest jednocześnie zalogowana na Facebooku, Facebook rozpoznaje, która strona naszej strony internetowej jest odwiedzana przez daną osobę za każdym razem, gdy osoba ta odwiedza naszą stronę internetową i przez cały okres pobytu tej osoby na naszej stronie. Informacje te są zbierane przez komponent Facebook i przypisywane przez Facebook do odpowiedniego konta na Facebooku danej osoby. Jeśli osoba, której dane dotyczą, kliknie na jeden z przycisków Facebooka zintegrowanych z naszą stroną internetową, takich jak przycisk „Lubię to”, lub jeśli osoba, której dane dotyczą, skomentowała te informacje, Facebook przyporządkowuje je do jej osobistego konta użytkownika na Facebooku i przechowuje te dane osobowe.

Facebook otrzymuje za pośrednictwem komponentu Facebook informację, że dana osoba odwiedziła naszą stronę internetową za każdym razem, gdy jest zalogowana na Facebooku w tym samym czasie, co wejście na naszą stronę internetową, niezależnie od tego, czy dana osoba kliknie na komponencie Facebook, czy nie. Jeśli dana osoba nie chce, aby informacje te były przekazywane w ten sposób do Facebooka, może zapobiec ich przekazaniu poprzez wylogowanie się ze swojego konta na Facebooku przed wejściem na naszą stronę internetową.

Opublikowana polityka danych Facebooka, dostępna na stronie https://de-de.facebook.com/about/privacy/, dostarcza informacji na temat gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych przez Facebook. Wyjaśnia również, jakie ustawienia Facebook oferuje w celu ochrony prywatności osoby zainteresowanej. Ponadto dostępne są różne aplikacje, które umożliwiają wstrzymanie transmisji danych do Facebooka. Takie aplikacje mogą być wykorzystywane przez osobę, której dane dotyczą, do wstrzymania transmisji danych do Facebooka.

7. Polityka prywatności przy korzystaniu z Google Analytics (z funkcją anonimizacji)

Kontroler danych zintegrował komponent Google Analytics (z funkcją anonimizacji) na tej stronie internetowej. Google Analytics jest internetową usługą analityczną. Analiza sieci Web to zbieranie, gromadzenie i ocena danych na temat zachowań osób odwiedzających strony internetowe. W ramach usługi analizy sieci Web gromadzone są dane m.in. o tym, z której strony dana osoba weszła na stronę internetową (tzw. odsyłacze), które podstrony strony internetowej były odwiedzane lub jak często i przez jak długo dana podstrona była oglądana. Analiza stron internetowych jest wykorzystywana głównie do optymalizacji strony internetowej oraz do analizy kosztów i korzyści reklamy internetowej.

Operatorem komponentu Google Analytics jest Google Inc, 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Kontroler danych używa dodatku „_gat._anonymizeIp” do analizy stron internetowych poprzez Google Analytics. Dodatek ten jest używany przez Google do skrócenia i anonimizacji adresu IP połączenia internetowego danej osoby, jeśli dostęp do naszych stron internetowych pochodzi z państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub z innego umawiającego się państwa do Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym.

Celem komponentu Google Analytics jest analiza przepływu odwiedzających naszą stronę internetową. Google wykorzystuje uzyskane dane i informacje m.in. do oceny korzystania z naszej strony internetowej, do tworzenia raportów online, które pokazują nam aktywność na naszej stronie internetowej oraz do świadczenia innych usług związanych z korzystaniem z naszej strony internetowej.

Google Analytics umieszcza plik cookie na systemie informatycznym danej osoby. Co cookies zostały już wyjaśnione powyżej. Ustawiając cookie, Google jest w stanie przeanalizować korzystanie z naszej strony internetowej. Każdorazowo po wejściu na jedną z poszczególnych stron tej strony internetowej, która jest obsługiwana przez kontroler danych i na której zintegrowany jest komponent Google Analytics, przeglądarka internetowa w systemie informatycznym danej osoby jest automatycznie proszona przez odpowiedni komponent Google Analytics o przekazanie danych do Google w celu analizy online. W ramach tego procesu technicznego Google uzyskuje wiedzę na temat danych osobowych, takich jak adres IP danej osoby, które Google wykorzystuje m.in. do śledzenia pochodzenia odwiedzających i kliknięć, a następnie do umożliwienia składania oświadczeń woli.

Plik cookie służy do przechowywania danych osobowych, takich jak czas dostępu, lokalizacja, z której powstał dostęp oraz częstotliwość odwiedzin naszej strony internetowej przez daną osobę. Za każdym razem, gdy odwiedzają Państwo naszą stronę internetową, te dane osobowe, w tym adres IP połączenia internetowego używanego przez daną osobę, są przekazywane do Google w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Te dane osobowe są przechowywane przez Google w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Google może udostępniać te dane osobowe zebrane w procesie technicznym osobom trzecim.

Osoba zainteresowana może w każdej chwili, jak opisano powyżej, uniemożliwić ustawienie plików cookie na naszej stronie internetowej poprzez odpowiednie ustawienie używanej przeglądarki internetowej i tym samym trwale sprzeciwić się ustawieniu plików cookie. Takie ustawienie używanej przeglądarki internetowej uniemożliwiłoby również Google ustawienie pliku cookie w systemie informatycznym danej osoby. Ponadto, plik cookie już ustawiony przez Google Analytics może być w każdej chwili usunięty przez przeglądarkę internetową lub inne programy komputerowe.

Ponadto osoba zainteresowana może sprzeciwić się gromadzeniu i uniemożliwić gromadzenie danych generowanych przez Google Analytics i związanych z korzystaniem z tej strony internetowej oraz przetwarzaniem tych danych przez Google. W tym celu osoba zainteresowana musi pobrać i zainstalować dodatek do przeglądarki pod linkiem https://tools.google.com/dlpage/gaoptout . Ten dodatek do przeglądarki informuje Google Analytics za pomocą JavaScript, że żadne dane i informacje o wizytach na stronach internetowych nie mogą być przekazywane do Google Analytics. Instalacja dodatku do przeglądarki jest uważana przez Google za sprzeczność. Jeśli system informatyczny osoby, której dane dotyczą, zostanie później usunięty, sformatowany lub zainstalowany ponownie, osoba, której dane dotyczą, musi ponownie zainstalować dodatek do przeglądarki w celu dezaktywacji Google Analytics. Jeśli dodatek do przeglądarki zostanie odinstalowany lub dezaktywowany przez osobę zainteresowaną lub przez inną osobę znajdującą się w jej zakresie kontroli, dodatek do przeglądarki może zostać ponownie zainstalowany lub reaktywowany.

Więcej informacji oraz obowiązująca w Google polityka prywatności można znaleźć na stronach https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ oraz http://www.google.com/analytics/terms/de.html Więcej szczegółowych informacji na temat Google Analytics można znaleźć pod tym linkiem: https://www.google.com/intl/de_en/analytics/.

8. Podstawa prawna przetwarzania

Art. 6 I lit. a DS-GVO służy naszej firmie jako podstawa prawna dla operacji przetwarzania, w których uzyskujemy zgodę na konkretny cel przetwarzania. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych jest konieczne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, jak ma to miejsce na przykład w przypadku operacji przetwarzania niezbędnych do dostawy towarów lub świadczenia innych usług lub świadczenia innych świadczeń, przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 I lit. b DS-GVO. To samo odnosi się do takich operacji przetwarzania, które są niezbędne do realizacji działań przedumownych, jak np. w przypadku zapytań dotyczących naszych produktów lub usług. Jeżeli na naszej firmie ciąży prawny obowiązek przetwarzania danych osobowych, np. w celu wypełnienia obowiązków podatkowych, przetwarzanie opiera się na art. 6 I lit. c) DS-GVO. W rzadkich przypadkach przetwarzanie danych osobowych może okazać się konieczne w celu ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej. Dzieje się tak na przykład w przypadku, gdy osoba odwiedzająca naszą firmę doznała obrażeń, a jej nazwisko, wiek, dane z ubezpieczenia zdrowotnego lub inne istotne informacje musiałyby zostać przekazane lekarzowi, szpitalowi lub innej osobie trzeciej. Następnie przetwarzanie będzie oparte na art. 6 I lit. d DS-GVO.
Ostatecznie operacje przetwarzania mogą być oparte na art. 6 I lit. f DS-GVO. Operacje przetwarzania, które nie są objęte żadną z wyżej wymienionych podstaw prawnych, opierają się na tej podstawie prawnej, jeżeli przetwarzanie jest konieczne do ochrony uzasadnionego interesu naszej firmy lub osoby trzeciej, pod warunkiem, że nie przeważają interesy, podstawowe prawa i podstawowe wolności osoby, której dane dotyczą. Takie operacje przetwarzania są nam dozwolone w szczególności dlatego, że zostały one wyraźnie wymienione przez prawodawcę europejskiego. W tym względzie Komisja uznała, że można założyć uzasadniony interes, jeżeli dana osoba jest klientem osoby odpowiedzialnej (motyw 47 zdanie 2 DS Block Exemption Regulation).

9. Uzasadniony interes w przetwarzaniu danych realizowany przez administratora danych lub osobę trzecią

Jeżeli przetwarzanie danych osobowych opiera się na art. 6 lit. f) DS-GVO, naszym uzasadnionym interesem jest prowadzenie działalności z korzyścią dla wszystkich naszych pracowników i akcjonariuszy.

10. Okres przechowywania danych osobowych

Kryterium okresu przechowywania danych osobowych jest odpowiedni ustawowy okres przechowywania danych. Po upływie tego okresu odpowiednie dane będą rutynowo usuwane, chyba że nie są już potrzebne do realizacji lub rozpoczęcia umowy.

11. Przepisy prawne lub umowne regulujące przekazywanie danych osobowych; konieczność zawarcia umowy; obowiązek podania danych osobowych przez osobę, której dane dotyczą; możliwe konsekwencje nieudzielenia danych

Informujemy, że podanie danych osobowych jest częściowo wymagane przez prawo (np. przepisy podatkowe) lub może wynikać z postanowień umowy (np. informacje na temat partnera umowy).
Czasami może być konieczne zawarcie umowy, że dana osoba udostępnia nam dane osobowe, które następnie muszą być przez nas przetwarzane. Na przykład, osoba zainteresowana jest zobowiązana do przekazania nam danych osobowych, gdy nasza firma zawiera z nią umowę. Niedostarczenie danych osobowych oznacza, że umowa nie może zostać zawarta z osobą, której dane dotyczą.
Zanim osoba, której dane dotyczą, przekaże dane osobowe, musi skontaktować się z jednym z naszych pracowników. Nasz pracownik informuje osobę, której dane dotyczą, czy podanie danych osobowych jest wymagane przez prawo lub umowę, czy jest konieczne do zawarcia umowy, czy istnieje obowiązek podania danych osobowych i jakie są konsekwencje braku dostępności danych osobowych.

12. Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung

Jako firma odpowiedzialna powstrzymujemy się od automatycznego podejmowania decyzji lub profilowania.

13. Erhebung personenbezogener Daten durch Dritte

13.1 Google Maps

Ta strona korzysta z usługi map Google Maps poprzez API. Dostawcą jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA. Aby korzystać z funkcji
Mapy Google są niezbędne do przechowywania adresu IP użytkownika. Informacje te są zazwyczaj przesyłane do serwera Google w USA i tam przechowywane. Dostawca
tej strony nie ma wpływu na transmisję danych.

Więcej informacji na temat postępowania z danymi użytkownika można znaleźć w polityce prywatności Google: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

13.2 Google Web Fonts

Ta strona wykorzystuje tzw. czcionki internetowe dostarczane przez Google do jednolitego wyświetlania czcionek. Po wywołaniu strony, przeglądarka ładuje wymagane czcionki internetowe do pamięci podręcznej przeglądarki, aby poprawnie wyświetlać teksty i czcionki. Jeśli Twoja przeglądarka nie obsługuje czcionek internetowych, standardowa czcionka będzie używana przez Twój komputer.
Aby uzyskać więcej informacji na temat Google Web Fonts, odwiedź https://developers.google.com/fonts/faq i przeczytaj oświadczenie o prywatności Google na https://www.google.com/policies/privacy/

Niniejsze oświadczenie o ochronie danych osobowych zostało sporządzone przez generator oświadczenia o ochronie danych DGD Deutsche Gesellschaft für Datenschutz GmbH, który jest znany jako Zewnętrzny inspektor ochrony danych Würzburg we współpracy z IT i ochrona danych osobowych adwokat Christian Solmecke tworzony.